Nhà trường thường xuyên rà soát, kiểm kê, đánh giá chất lượng các điều kiện cơ sở vật chất và lập kế hoạch tu sửa, đầu tư mới kịp thời đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong năm học.

Tích cực tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục đầu tư kinh phí tu sửa cơ sở vật chất hỏng, không đáp ứng yêu cầu.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

Phối hợp với Công đoàn phát động phong trào tự làn đồ dùng, đồ chơi; Kết quả thực hiện được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng, cuối năm học.

Kiểm kê tài sản của từng nhóm, lớp, bếp ăn, các phòng chức năng; tài sản chung của nhà trường , bàn giao trách nhiệm quản lý, sử dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng bảo quản và tự làm đồ dùng, đồ chơi của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện công khai, minh bạch các điều kiện cơ sở và nguồn kinh phí đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết.