PHÒNG GD&ĐT CON CUÔNG                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  04 /KH-TrMN                                                                                   Bồng khê, ngày   15 tháng  3  năm 2019

 

                                                                             KẾ HOẠCH 

                                           PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

                        TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ GIAI ĐOẠN 2019-2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

                                        (Kèm theo Quyết định số 182/QĐ-PGD&ĐT ngày 10 tháng  4 năm 2019)

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Trường Mầm non  Bồng Khê được thành lập năm 1996  Được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cấp Quyết định số 45/TCCB-QĐ, ngày 16 tháng 8 năm 1996. Trụ sở chính của nhà trường đóng tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trường nằm sát Thị trấn huyện Con Cuông có đường giao thông đi lại thuận lợi. Được sự quan tâm sâu sát của phòng giáo dục đào tạo huyện và cấp ủy đảng chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện cho trường hoạt động và phát triển mọi mặt. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2004  và được kiểm tra công nhận lại năm 2016. Là Đơn vị văn hóa được UBND huyện công nhận năm 2005. Nhiều năm liên tục trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể LĐ xuất sắc; Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”. Trường đạt KĐCLGD cấp độ 3. 

Tổng diện tích của nhà trường 5775 m2/ 3 điểm trường đặt tại khu trung tâm; Trong đó diện tích phòng học 60 m2/1 phòng/ 13 phòng học, bình quân 2,0 m2/1 trẻ; Diện tích sân chơi 1.200 m2, được lát gạch Block và quy hoạch cụ thể, bình quân 3,0 m2 /1 trẻ có chỗ cho trẻ hoạt động; Hiện nay nhà trường có 03 điểm trường với 13 phòng học  và đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, các phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định đáp ứng tốt cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Khoảng cách từ trường chính đến các điểm lẻ từ 3km đến 4km thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường.

Song song với sự quan tâm của  lãnh đạo Đảng, chính quyền đia phương thì nhà trường còn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cùng với sự phối hợp chặt chẽ của hội cha mẹ học sinh giúp trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó Trường Mầm non Bồng Khê xây dựng kế hoạch phương hướng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2021 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2021 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để đề ra các quyết sách của Hội đồng trường trong công tác giáo dục tại địa phương.

Xây dựng và triển khai kế hoạch đề án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trên cơ sở tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch phương hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục xã nhà.

PHẦN II: 

NHỮNG NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 Căn cứ Điều 22, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2015;

 Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Quyết định số 1677/QĐ-TTg, ngày 03/12/2018 đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;

          Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất ban hành Điều lệ trường mầm non;

 Căn cứ Thông tư 25/2018/ TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng mầm non;

 Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

          Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2019 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nhiệm vụ năm 2019 của HĐND xã Bồng Khê.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi :

- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

- Hội Khuyến học, ban chấp hành cha mẹ học sinh, các đoàn thể, các mạnh thường quân rất quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CBGV,CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, không ngại khó hoàn, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.

- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 – 2015 (giai đoạn 01)  và tái công nhận năm 2016 (mức độ 1 giai đoạn 2016-2021), đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.

-Đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên biên chế đạt chuẩn 100%; Trong đó trên chuẩn: 82,75%.

2. Khó khăn :

- Tổ chức quản lý của BGH: Nhà trường có nhiều điểm trường nên việc nắm bắt các thông tin chưa kịp thời, việc kiểm tra chưa được thường xuyên.  

- Cơ sở vật chất: Đang từng bước xuống cấp như phòng học tại cụm Thanh Đào; Trang thiết bị giáo dục và đồ dùng đồ chơi ngoài trời chưa được trang cấp kịp thời. 

- Bếp ăn diện tích  chật hẹp cho nên hệ thống thoát khói chưa đảm bảo

- Địa bàn dàn trãi, không tập trung nên trường có nhiều điểm lẻ, vẫn còn tình trạng lớp ghép 2  độ tuổi phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như công tác quản lý; Việc đầu tư cơ sở vật chất bị dàn trải, CSVC các hạng mục công trình ở các điểm trường đã đến kỳ xuống cấp cần phải đầu tư kinh phí để tu sửa nhiều.

- Khuôn viên cụm Thanh Đào chưa có tường rào kiên cố; Nước sinh hoạt vào mùa hanh khô thiếu thốn.

- Diện tích đất tại điểm chính chưa đáp ứng được việc quy hoạch chuẩn quốc gia mức độ 2, số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm tăng cao so với quy định của Điều lệ trường Mầm non.

II. CƠ SỞ  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.

1. Điểm mạnh:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND  xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Con Cuông, các ban ngành địa phương trong việc thực hiện chương trình GDMN.

- Nhà trường đã xây dựng khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ gắn liền với phòng thể chất, thuận tiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất. Môi trường xung quanh trường lớp sạch, đẹp, an toàn cho trẻ tham gia các hoạt động, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đa dạng, phong phú.

* Về công tác quản lý:

- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên theo quy định của Điều lệ Trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.

- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, không cắt xén chương trình.

- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp, khoa học, linh hoạt.

- Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành, của địa phương và qui định của Nhà nước.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Năm học 2018-2019 nhà trường có: Tổng số CBGV,NV trong biên chế: 29 người; Trong đó: CBQL: 03, GV: 24, Nhân viên: 02 (Y tế: 01, kế toán: 01). Ngoài ra, nhà trường HĐLĐ: 7 nhân viên nấu ăn bán trú cho trẻ và 3 bảo vệ/ 3 điểm trường.

- Lãnh đạo nhà trường nhiều năm công tác trong ngành, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó: trên chuẩn đạt  82,75%; có tinh thần học hỏi, đoàn kết, giúp đỡ nhau để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

* Hội đồng trường

            - Hội đồng  trường: Được tổ chức đúng theo quy định Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, hàng năm có kiện toàn bổ sung thành viên phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức họp 3/lần năm học. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.

*. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

+ Chi bộ Đảng : Trường có chi bộ gồm 20 đảng viên, và đang bồi dưỡng, theo dõi 3-4 quần chúng để xem xét cho đi học lớp nhận thức về đảng, và xét hồ sơ kết nạp đảng viên mới. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc được Đảng bộ tặng giấy khen.

+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CBĐVCĐ và người lao động. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt Chi đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Quy mô mạng lưới trường lớp:

Năm học 2018-2019: Nhà trường có 13 nhóm/lớp; Trường có 3 điểm trường, nằm dàn trải ở 3 thôn bản (toàn xã có 12 thôn bản) 

Trong đó: 

Lớp MG 5 tuổi: 4 lớp; Lớp MG 4 tuổi: 3 lớp; Lớp MG 3 tuổi: 3 lớp;  3 nhóm trẻ 24-36 tháng;

- Tổng số trẻ huy động: 402/402 cháu; so với kế hoạch giao đạt tỷ lệ 100%.

+ Nhà trẻ: 71/ 279 cháu; đạt tỷ lệ 25,5%; Đạt chỉ tiêu KH giao 100%;   

+ Mẫu giáo: 331/337  cháu, đạt tỷ lệ 98,2%; Đạt chỉ tiêu KH giao 100% 

Trong đó:

  - Trẻ 5 tuổi: 114 cháu, tỷ lệ huy động đạt 100% 

* Cơ sở vật chất

- Trường có 3 điểm trường/13 nhóm, lớp; Kiên cố 10 nhóm,lớp và bán kiên cố 03 nhóm, lớp. 

- Được nhà nước quan tâm nên trang thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5-6 tuổi được cấp phát đầy đủ theo danh mục quy định; Các lớp dưới 5 tuổi được nhà trường, cha mẹ trẻ mua sắm và tự làm tương đối đảm bảo cho việc dạy và học cho cô và trẻ; Trang thiết bị dạy học được mua Là trường mầm non sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Phòng chức năng: 7 (01 Văn phòng; 01 Phòng âm nhạc; 01 Phòng HT; 01 Phòng HP;   01 Phòng Y tế ; 01 Phòng kế toán;  01 Phòng bảo vệ); 

- Các phòng học và phòng chức năng đạt tiêu chuẩn điều lệ trường mầm non. Các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh, bếp ăn 3/3 điểm trường, bờ rào, sân, vườn và các khu vui chơi... đảm bảo điều kiện cho công tác CSGD trẻ tại trường.

3. Chất lượng học sinh:

a. Thực hiện chương trình:

- 100% trẻ đến lớp có đầy đủ đồ dùng học liệu

- Có 98% trẻ trở lên trẻ đạt tỷ lệ chuyên cần

- Có 95% trở lên trẻ đạt Bé - Chăm - Ngoan

- 100% trẻ đến lớp được tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề, đặc biệt là các chuyên đề trọng tâm trong năm học;

- 100% trẻ được đánh giá hàng ngày, đánh giá cuối chủ đề, đánh giá theo giai đoạn và theo mục tiêu giáo dục cuối độ tuổi.

- Cuối năm đánh giá trẻ các độ tuổi phải đạt 80% khá giỏi trở lên, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. 

- Trẻ tham gia hội thi Bé khỏe – Tài năng cấp huyện đạt hiệu quả cao

b. Công tác nuôi dưỡng:

- 100% trẻ đến trường được ăn ở bán trú tại trường; 

- Duy trì mức ăn của trẻ 15.000đ/ngày/trẻ (bao gồm cả kinh phí chất đốt và nước uống). Tất cả phụ huynh phải mua phiếu ăn cho trẻ thứ 2 đầu tuần và quyết toán tiền ăn vào cuối tháng.

- 100% bếp ăn nấu đúng thực đơn, chế biến món ăn phù hợp với trẻ, phù hợp theo mùa, đảm bảo cân đối giữa chất và lượng, thực phẩm đảm bảo tươi, sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Phấn đấu có từ 90% trẻ trở lên ở các diện A, B, C tham gia chương trình uống sữa học đường tại trường mầm non.

- 100% các cụm điểm trường có vườn rau sạch để phục vụ bữa ăn cho trẻ.

- 100% trẻ đến trường có đủ nước để uống, ăn chín, uống sôi.

- 100% bếp ăn có giấy chứng nhận “Bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm”.

- 100% bếp ăn có đầy đủ các loại biểu bảng theo quy định, các nội dung thông tin cập nhật thường xuyên, kịp thời đảm bảo tính công khai, minh bạch (Bảng định lượng, Bảng thực đơn; Bảng công khai hóa đơn đi chợ; Bảng báo số lượng trẻ ăn hàng ngày …) 

- 100% bếp ăn có đủ hồ sơ dinh dưỡng theo quy định.

- 100% bếp ăn chia và giao nhận thức ăn đúng giờ quy định.

- 100% nhân viên nấu ăn phải có đầy đủ trang phục bảo hộ lao động: Tạp dề, khẩu trang, mũ, găng tay, ủng…

c. Công tác chăm sóc:

- 100% trẻ đến trường được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng hàng quí. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm học xuống dưới 7%, giảm 2-3% (So với đầu năm học)

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. CBQL,GV,NV 1 lần/năm

- 100% CB-GV-NV được tập huấn về CS sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ 

trong nhà trường.

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Đảm bảo ăn chín, uống sôi vệ sinh sạch sẽ không có trẻ bị ngộ độc thức ăn đồ uống ở trường

          - 100% nhóm/lớp có đủ nguồn nước sạch, có công trình VS luôn sạch sẽ, không có mùi hôi khai. 

         - 100% nhóm/lớp có đầy đủ đồ dùng vệ sinh chung theo quy định; Các dụng cụ vệ sinh như: Vim, tẩy, nước xả bồn cầu… phải được cất cao hơn so với tầm với của trẻ.

         - 100% trẻ mẫu giáo biết rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác

          - 100% nhóm/ lớp được xếp loại khá tốt theo tiêu chí đánh giá lớp sạch – đẹp.

          - 100% GV, Nv biết thao tác chăm sóc vệ sinh cho trẻ, biết cách sơ cứu các 

trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, các bệnh đơn giản thường gặp khi ở trường MN.

- 100% trẻ có đủ phản để nằm, chăn, gối phù hợp theo mùa.

- 100% Nhân viên nấu ăn có giấy khám sức khỏe định kỳ; Có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm.

4. Chất lượng giáo viên:

+ Hồ sơ: Tốt: 92%; Khá: 8% (phấn đấu không có hồ sơ TB)

Trong đó: Giờ dạy giỏi: 30%; Giờ dạy khá: 70% (phấn đấu không có giờ dạy TB) 

   - 100% GV biết sử dụng CNTT trong thiết kế tổ chức các hoạt động giáo dục; 

- 100% CB,GV,NV có Email cá nhân

- 100% CB,GV linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục nhóm/lớp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, phù hợp với vùng miền và phù hợp với đối tượng trẻ.

- 100% CBGV linh hoạt trong công tác đánh giá sự tiến bộ của trẻ, xây dựng tốt bộ công cụ và bám vào mục tiêu độ tuổi để thực hiện có hiệu quả và khoa học.

- 100% CBGV,NV làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia vào các hoạt động của nhà trường một cách tích cực, có hiệu quả.

- Giáo viên dạy giỏi các cấp:

+ Cấp trường: 20 - 24 đ/c/ năm học; 

+ Phấn đấu đạt GVDG cấp huyện: từ 7-10 đ/c/ chu kỳ; 

- Sáng kiến kinh nghiệm các cấp:

+ Bậc 2: 20-24 bài/ năm học; Bậc 3: 8- 10 bài/ năm học; 

Xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng theo TT 25/2018: 03 người

+ Mức tốt: 3/3 đ/c/ năm học

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVMN theo TT 26/2018: 24 người

+ Mức tốt: 14/24 đ/c = 58,3%; Mức Khá: 10/24 = 41,7 %;  TB: 0

- Đánh giá xếp loại BDTX:

+ Loại tốt: 60%; Loại Khá: 40%; Không có loại TB

- Đánh giá, phân loại CCVC theo NĐ 56: 29 người/ năm học.

+ HTXSNV: 14 người/ năm học; HTTNV: 15 người/ năm học

  5. Điểm hạn chế

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu

+ Trường có 3 điểm việc quản lý con người và thực hiện chuyên môn, phong trào còn gặp nhiều khó khăn. Một số kế hoạch dài hạn và kế hoạch phối hợp đôi lúc xây dựng còn bị trùng lặp.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con nhỏ, nên việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ chưa linh hoạt sáng tạo;

- Cơ sở vật chất: Đang từng bước xuống cấp, Trang thiết bị giáo dục và đồ dùng đồ chơi ngoài trời chưa được trang cấp kịp thời.

6. Thời cơ:

- Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể của địa phương. Đặc biệt là sự quan tam của Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Con Cuông.

- Được Ban đại diện cha mẹ học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng phát triển tốt.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên, có năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm tốt, có kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

7. Thách thức:

- Cơ sở vật chất một số hạng mục chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu dạy học.

- Chất lượng của một số giáo viên chưa thực sư đổi mới trong công tác UDCNTT và chưa linh hoạt sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học.

- Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.

8. Xác định vấn đề ưu tiên:

Xây dựng nhà trường thực sự là một trường trọng điểm chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và mục tiêu cuối độ tuổi.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy-học và công tác quản lý linh hoạt và khoa học.

- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

- Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống; lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật an toàn giao thông cho trẻ.

          -  Duy trì có hiệu quả Kiểm định chất lượng giáo dục được Sở GD&ĐT công nhận cấp độ 3 từ năm học 2017-2018 và trường chuẩn Quốc gia mức độ I. 

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

1. Sứ mệnh:

Tạo được môi trường học tập thân thiện, phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, phát triển hết tài năng của mình.

2. Tầm nhìn:

        Đến năm 2025 Trường Mầm non Bồng Khê là một trường chất lượng có đủ CSVC và trang thiết bị hiện đại .  

Tạo dựng được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

Tính đoàn kết Lòng nhân ái Sự hợp tác        

Tinh thần trách nhiệm Tính trung thực Phấn đấu vươn lên

4. Phương châm hành động. "Học sinh là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường"

" Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai"

" Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ”

          IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

-  Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhà trường có đầy đủ phòng học và không còn tình trạng thiếu các phòng chức năng .

-  Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

-  Tầm nhìn đến năm 2025, có 40% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng được nâng cao.

-  Duy trì và giữ vững đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

-  Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Trường Mầm non Bồng Khê phấn đấu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục được khẳng định là trường chất lượng cao.

  2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

          Mục tiêu phát triển đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu đạt:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi đạt 95%.

- Các tiết dạy hàng ngày được sử dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt, khoa học, phù hợp.

- Phấn đấu đến năm 2025 có 100% CBGV-NV trình độ CĐSP và ĐHSPMN

      - Giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” tỷ lệ 100%; cấp huyện” tỷ lệ 

50%, cấp tỉnh 1-2 đ/c.

      - Phát triển đảng viên trong nhà trường đạt tỷ lệ: 70%

    - Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị văn hóa cấp huyện.

2.2. Quy mô phát triển trường lớp giai đoạn 2019-2021 và tầm nhìn đến 2015

TT Năm học Tổng số trẻ Nhà trẻ Mẫu giáo Dự kiến GBGVNC 

Số nhóm trẻ Số cháu nhà trẻ Số lớp Số học sinh Tổng số Chia ra

Trẻ 0-dưới 3 tuổi Trẻ 3-5 tuổi Tổng số Tr.đó Nhóm B.trú Tổng số Tr.đó Số cháu B.trú Tổng số Số lớp bán trú Số lớp 5-6 tuổi Tổng số Số học sinh bán trú Số HS 5-6 tuổi Quản lý Giáo viên Nhân viên

1 2019-2020 216 366 3 3 75 75 10 10 4 299 299 119 32 3 27 2

2 2020-2021 242 334 3 3 75 75 10 10 4 310 310 105 32 3 27 2

3 2021-2022 211 342 3 3 75 75 10 10 4 310 310 99 32 3 27 2

4 2022-2023 204 322 4 4 80 80 11 11 4 320 320 80 36 3 31 2

5 2023-2024 202 347 4 4 80 80 11 11 4 330 330 104 36 3 31 2

6 2024-2025 225 350 4 4 80 80 11 11 4 335 335 115 36 3 31 2

2.3. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng.

- 100% trẻ được theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ.

- 100% trẻ ăn bán trú tại trường.

          - Giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 6%.

2.4 Chất lượng giáo dục.

          - 100% nhóm lớp thực hiện đúng chương trình.

          - 95 - 97% trẻ nắm được các kỹ năng theo từng chủ đề.

          - 80 - 95% trẻ đạt các chỉ số mục tiêu cuối độ tuổi.

Trong đó:

+ Nhà trẻ: Đạt 80 - 85% chỉ số cuối độ tuổi

+ Mẫu giáo: Đạt 90 - 95% chỉ số mục tiêu cuối độ tuổi

+ Trẻ 5 tuổi: 100% trẻ đạt các chỉ số mục tiêu cuối độ tuổi và bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Xây dựng, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại.

- Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

* Diện tích tại các điểm trường cụ thể như sau:

TT Điểm trưởng Tổng diện tích (m2) Diện tích phòng học Dự kiến XD mới, tu sửa cải tạo CSVC

Giai đoạn

2019-2021 Giai đoạn

2021-2025

1 Tân Dân 1.890.0 60m2/1 phòng học Tu sửa nhà bếp, nhà vệ sinh Tu sửa 2 phòng học và phòng AN

2 Vĩnh Hoàn 1.285.0 60m2/1 phòng học Tu sửa nhà bếp Nâng cấp sân chơi

3 Thanh Đào 2.600.0 55 m2/1 phòng học Tu sửa 2 phòng học, nhà vệ sinh Xây mới thêm 2 phòng học

4. Khẩu hiệu và phương châm hành động

* Khẩu hiệu hành động “Chất lượng GD là danh dự, uy tín của nhà trường”

* Phương châm hành động “Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động và sáng tạo”.

5. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

a. Cơ cấu tổ chức

Phổ biến chiến lược phát triển nhà trường rộng rãi, xin ý kiến của chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT; Hội cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

Thành lập ban chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh kế hoạch chiến lược từng giai đoạn và từng năn học.

b. Chỉ tiêu đánh giá

Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực.

c. Lộ trình chỉ đạo thực hiện

* Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2021

 Về chất lượng chăm sóc giáo dục:

- Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:

  + 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

  + Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

  + 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ; Được theo dõi bằng biểu đồ tang trưởng

  + Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN thấp, còi xuống dưới 6%; 

Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%

+ Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần 98-99 %.; 

 *. Chất lượng đội ngũ:

          - Có 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 7-10 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non:

+ Mức tốt: 14/24 đ/c = 58,3%; Mức Khá: 10/24 = 41,7 %;  TB: 0

- Về công tác thi đua khen thưởng:

          + Có 100% CBGV,NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến

          + Có từ 4-5 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 

+ Có từ 3-4 đ/c được UBND huyện tặng giấy khen; 1-2 đ/c được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

      *. Về Cơ sở vật chất:

      + Tu sửa 3 phòng học và 01 phòng chức năng tại cụm trung tâm; 2 phòng học tại điểm Thanh Đào.

+ Tu sửa nhà bếp nấu ăn cho trẻ tại 3 điểm trường.

         + Khoan giếng tại điểm Thanh Đào; Tu sửa các hệ thống cấp thoát nước, công trình vệ sinh tại điểm Thanh Đào và dãy phòng học cấp 4 tại Tân Dân, hệ thống điện thắp sáng...

        + Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các lớp dưới 5 tuổi còn thiếu và mua sắm trang thiết bị đồ dùng bán trú theo hướng hiện đại.

        + Xây dựng, Nâng cấp, tu sữa và mua sắm một số thiết bị tai khu vực vui chơi phát triển thể chất cho trẻ.

        + Bổ sung, tu bổ các loại biểu bảng tuyên truyền

        + Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tăng cường hệ thống CSVC, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cảnh quan khuôn viên các điểm lẻ.

- Giai đoạn 2: Tầm nhìn đến năm 2025

- Phấn đấu duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ I và phát huy có hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào những năm tiếp theo

      - Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

  - Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề xây dựng kế hoạch để giữ vững trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1, hướng tới xây dựng trường CQG mức độ 2.

* Nhiệm vụ.

- Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo;

- Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đơn vị;

* Giải pháp.

- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;

- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, CNV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh;

- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường;

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp gíao viên Mầm non để đánh giá phân loại GV cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng GV hàng năm.

* Người phụ trách.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.

2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".

* Nhiệm vụ.

 Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

* Giải pháp.

- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, CNV trong nhà trường;

- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi;

* Người phụ trách. Cấp ủy chi bộ;  Ban Giám hiệu nhà trường

3. Tiếp tục khai thác tối đa về ƯDCNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.

* Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2025. 

* Giải pháp: Tham mưu với UBND xã, UBND huyện; Phòng GD&ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hư hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT,  CT Công đoàn, kế toán.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn

* Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2025.

* Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng giáo viên, nhân viên; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...

5. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Triển khai thực hiện chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh Ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

* Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép, ...để GV có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm thực hiện nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với cha mẹ học sinh của các lớp, tạo sự gần gũi giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp.

6. Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ

* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,...

* Giải pháp: 100% nhân viên nấu ăn và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công nhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng giám sát công tác bán trú; Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm online. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường,...

* Người phụ trách: BGH, giáo viên, nhân viên toàn thể nhà trường.

7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

* Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài trời, tổ chức các chuyên đề để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

* Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài trời như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc  cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"" Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" tuyên truyền về " Biển đảo" đến giáo viên và trẻ để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ em.

* Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Hiệu trưởng:

+ Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.

+  Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2.  Đối với Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học

3.  Đối với tổ trưởng chuyên môn

+ Phối hợp với Chuyên môn trường trong việc triển khai các giải pháp đổi mới, cụ thể hóa việc ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho BGH tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

4.  Đối với giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

5. Đối với trẻ

+ Đi học chuyên cần, đúng giờ; trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.

+ Ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.

+ Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tiền đề khi vào lớp 1.

6.  Ban đại diện cha mẹ trẻ em

+ Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

+ Hổ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

+ Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

7.  Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

PHẦN III. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách linh hoạt, khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đại phương, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2021 tầm nhìn đến năm 2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2021 tầm nhìn đến năm 2025 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.

1.  Đối với nhà trường.

- Tập thể CBGV, NV đoàn kết, xây dựng và triển khai thực hiện các tiêu chí để đạt mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Nhà trường chủ động tham mưu kịp thời với địa phương để huy động các nguồn lực đảm bảo các tiêu chí của chiến lược đề ra. Tham mưu hỗ trợ chính sách cho nhân viên dinh dưỡng.

2. Đối với chính quyền địa phương

- Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất để nhà trường xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài phong phú cho trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương xây dựng nhà trường góp phần cũng cố nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

3. Đối với Phòng GD&ĐT

- Phê duyệt kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho nhà trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

- Tăng cường chỉ đạo, tư vấn, thúc đẩy nhà trường về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Tham mưu cho UBND huyện về tăng cường CSVC và bố trí đủ giáo viên, nhân viên theo quy định. 

4. Đối với UBND huyện

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất.

- Quan tâm bố trí đủ giáo viên theo quy định, đồng thời có cơ chế hỗ trợ chế độ 

chính sách cho các nhân viên dinh dưỡng.

Trên đây là kế hoạch phương hướng chiến lược phát triển của trường mầm non Bồng Khê giai đoạn năm 2019 - 2021 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2025.

 

            Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH nhà trường;

- Lưu VT.                                                                                     

                                                                                                                               Vi Thị Hậu