MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA CỦA TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ CON CUÔNG